Terms and Conditions

We guarantee your data privacy

  1. Definicje
1.1. AiPost - firma świadcząca usługi sztucznej inteligencji za pośrednictwem strony internetowej aipost.pl.
1.2. Subskrybent - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług AiPost na zasadzie comiesięcznej subskrypcji.
1.3. Usługi - usługi oferowane przez AiPost na stronie internetowej aipost.pl, w tym generowanie treści i obrazków przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji.
  1. Informacje o firmie AiPost
2.1. Nazwa firmy: OpenAI
  1. Zasady korzystania z usług AiPost
3.1. Usługi oferowane przez AiPost są dostępne wyłącznie dla Subskrybentów, którzy zarejestrują się na stronie internetowej aipost.pl i opłacą comiesięczną subskrypcję.
3.2. Subskrypcja jest automatycznie odnawiana co miesiąc, o ile Subskrybent nie zrezygnuje z subskrypcji przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
3.3. AiPost zastrzega sobie prawo do zmiany ceny subskrypcji. Subskrybent zostanie powiadomiony o takiej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków.
3.4. Subskrybent może zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili, z zachowaniem zapłaconych już opłat za bieżący okres rozliczeniowy.
3.5. AiPost zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do usług w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Subskrybenta.
  1. Warunki korzystania z narzędzi AI
4.1. Narzędzia AI oferowane przez AiPost służą wyłącznie do celów tworzenia treści i obrazków zgodnych z prawem.
4.2. Subskrybent nie może wykorzystywać narzędzi AI do celów niezgodnych z prawem, w tym m.in. do tworzenia treści pornograficznych, rasistowskich, homofobicznych, nawołujących do przemocy lub propagujących przestępczość.
4.3. AiPost nie ponosi odpowiedzialności za treści i obrazki wygenerowane przez narzędzia AI i nie gwarantuje ich poprawności, kompletności ani jakości.
4.4. Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność za treści i obrazki wygenerowane przy użyciu narzędzi AI oraz za ich ewentualne naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
4.5. Subskrybent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do korzystania z narzędzi AI zgodnie z polityką prywatności AiPost.
  1. Odpowiedzialność AiPost
5.1. AiPost nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z usług przez Subskrybenta, w tym m.in. za utratę danych, utratę zysków, utratę reputacji, straty wynikające z zakłóceń w działaniu serwisu, itp.
5.2. W przypadku naruszenia przez AiPost postanowień niniejszego regulaminu, Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji. AiPost zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
5.3. AiPost zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Subskrybent zostanie powiadomiony o takiej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków.
5.4. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług AiPost będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AiPost.
  1. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy AiPost a Subskrybentem.
6.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności co do zasad korzystania z usług AiPost, Subskrybent zobowiązuje się skontaktować z AiPost w celu uzyskania wyjaśnień.
6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej aipost.pl.
  1. Korzystanie z darmowej wersji AiPost
7.1. AiPost udostępnia Subskrybentowi możliwość korzystania z darmowej, ograniczonej wersji serwisu, która umożliwia generowanie treści o łącznej długości do 1000 znaków oraz tworzenie 2 obrazków miesięcznie.
7.2. Po osiągnięciu limitu, Subskrybent będzie miał możliwość wykupienia subskrypcji umożliwiającej nieograniczone korzystanie z usług AiPost lub rezygnacji z dalszego korzystania z usług.
7.3. AiPost zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limitach korzystania z darmowej wersji serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Subskrybentów.
7.4. AiPost nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z darmowej wersji serwisu, w tym m.in. za utratę danych, utratę zysków, utratę reputacji, itp.
7.5. Subskrybent korzystając z darmowej wersji AiPost zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz do korzystania z usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
7.6. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta postanowień niniejszego regulaminu lub korzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, AiPost zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego wyłączenia możliwości korzystania z darmowej wersji serwisu.
7.7 Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@aipost.pl